Monday, March 30, 2015

Dolly eyes, fake smile!


Ruined my fringe myself <3 
Life is do whatever you want, no matter what other people think ;)

Lại đem đầu tóc ra phá :)) Tự làm trò cười cho bản thân và bè lũ đám chiến hữu ;) 

No comments:

Post a Comment

Hue